Faciliteter & services

Beboerhotellet

Bestyrelseslokale & ejendomskontor

Cykelkældre & barnevognsskure

Energi og ressourceovervågning

Gården

Internet, TV og telefoni

Kajakhotel

Pulterrum

Tørrestativer

Udsugning/aftræk wc-/baderum

Varmecentral

Vaskeriet


Beboerhotellet

Beboerhotellet består af et værelse med en dobbeltseng samt mulighed for en ekstra opredning. Der er adgang til toilet med bad, men ingen adgang til køkken. Man har dog mulighed for at lave te og kaffe på værelset. Der er adgang til beboerhotellet via Halfdansgade 25 st. tv.

Booking af beboerhotellet

Hvis du ønsker at booke beboerhotellet, skal du møde op personligt på ejendomskontoret i åbningstiden og underskrive en reservationsformular.

Vær opmærksom på, at det kun er en andelshaver, der kan booke hotellet – ellers skal fuldmagt fra andelshaver medbringes.

Ejendomskontoret foretager ikke bookinger via mail eller telefon!

Tjek om beboerhotellet er ledigt, inden du henvender dig. Du kan se ledige dage i kalenderen i sidebjælken. Kalenderen er vejledende! Det kan ske, at der er fortaget en booking kort tid før din henvendelse, som derfor ikke fremgår af kalenderen.

Regler for leje

Reglerne for leje af beboerhotellet er til for give alle beboere en chance for at få glæde af faciliteterne, og for at bevare beboerhotellet i god stand – til glæde for dem, der benytter det.

 1. Prisen for leje pr. dag er p.t. 100 kr.
 2. Beboerhotellet kan reserveres på ejendomskontoret i åbningstiden, og tidligst 3 måneder i forvejen (se reglerne nedenfor, hvad ”tidligst 3 måneder før” er).
 3. Beboerhotellet kan kun udlejes til ejendommens beboere og maksimum 1 uge ad gangen.
 4. Der skal mindst gå 2 måneder før samme beboer kan leje beboerhotellet igen. Dog kan man få dispensation, hvis beboerhotellet alligevel ikke udlejet den dag, man ønsker at benytte det. Aftale herom kan indgås med ejendomskontoret på overtagelsesdagen.
 5. Beboerhotellet forlades inden kl.10.00 og overtages efter kl. 12.00 på ‘skiftedagen’.
 6. Beboerhotellet skal gøres rent af brugeren efter brug (Rengøringsartikler findes i skabet). Bemærk, at manglende rengøring udløser en afgift – læs mere nedenfor!

Bemærk!

 • Eksempel på reservation af beboerhotel:
  Du skal bruge beboerhotellet fra den 16. juni. Du kan tidligst reservere hotellet 3 måneder før ved at møde op på ejendomskontoret – altså den 16. marts. Hvis ejendomskontoret er lukket den pågældende dag, skal du møde op den første dag EFTER den 16. marts, hvor der er åben. Det er altså IKKE muligt at møde op før den 16. marts, da man dermed reserverer mere end 3 måneder før.
 • Afmelding af en reservation skal skal ske mindst 1 uge inden overtagelsesdagen, ellers hæfter man alligevel for betalingen i udlejningsperioden.
 • Ved reservation af beboerhotellet underskriver ’lejer’ en kvittering der dækker den pågældende periode. Denne kvittering benyttes blandt andet ved afregningen, som sker over huslejen.
 • Er der fejl eller mangler i Beboerhotellet, eller er der ikke rengjort ved overtagelsen, skal dette meldes til ejendomskontoret samme dag. Ejendomskontoret skal orienteres af ’lejer’, hvis noget går i stykker under lejeperioden.
 • Afleverer en ’lejer’ Beboerhotellet uden at gøre rent efter sig, bliver sagen håndteret af ejendomsservicefirmaet for lejers regning. Til dækning af udgifter forbundet med håndteringen af den manglende rengøring pålægges lejer en afgift på 500 kr., som opkræves via huslejen hos den beboer der har foretaget reservationen.
 • Det er ikke tilladt at ryge i beboerhotellet.
 • ’Lejer’ får nøgler til opgang og beboerhotel ved at møde op på ejendomskontoret i åbningstiden; disse skal afleveres igen senest kl.10.00 på afleveringsdagen, nøglerne kan afleveres i brevkassen i porten ved vaskeriet. Afleveres nøglerne ikke til tiden, betales et gebyr på 100 kr., som betales via huslejen.

Top


Bestyrelseslokale & ejendomskontor

Ved Generalforsamlingen i 1997 vedtog andelshaverne i AB Ingolf at inddrage lejemålet Isafjordsgade 13 st. tv til beboerformål. Lejemålet skulle dels huse et beboerhotel og dels bestyrelses- og mødelokale. De nye beboerfaciliteter fik navnet Golf’n som resultatet af en beboerkonkurrence.

I år 2000 flyttede Golf’n beliggenhed til Halfdansgade 27 st. tv., idet man fik mulighed for at samle alle beboerfaciliteter i A/B Ingolf omkring porten i Halfdansgade. Dette betød at både ejendomskontoret, Vaskeriet, samt bestyrelseslokale og beboerhotel nu lå centralt placeret midt i ejendommen.

Efter 10 års brug og en del erfaring rigere, byttede beboerhotellet i år 2010 plads med ejendomskontoret, således at beboerfaciliteter nu ligger optimalt. Gæster til beboerhotellet har nu eget toilet & bad, og ejendomskontoret deles nu om kontor- og mødefaciliteter med bestyrelsen samt andre foreningsudvalg.

Ønsker du at kontakte ejendomskontor eller bestyrelse så se fanebladet Kontakt.

Top


Cykelparkering & barnevognsskure

Cykelparkering henvises til cykelstativerne på gaden eller i cykelkældrene! Cykler må ikke henstilles i gården, port eller mellemgange, da arealerne også fungerer som redningsveje i tilfælde af brand, brandmyndighederne stiller derfor krav om fri passage.

Der er en del småbørn i AB Ingolf , og for at tilgodese dette er overdækningerne i enderne af gården blevet etableret. Overdækningerne er forbeholdt barne- og klapvogne til de små for at lette den daglige brug af disse, og for at undgå at nogle føler sig fristet til at placere dem i opgangene.

Bemærk at trappeopgange er flugtveje der skal benyttes i tilfælde af brand! og samtidig fælles adgangsveje for alle beboere. Der må derfor ikke henstilles cykler, barnevogne eller andre genstande på- eller under trappen.

I enderne af gården er der afsat begrænset plads til cykelvogne, disse arealer er markeret med gule striber på flisebelægningen. Henstilling af cykelvogne på disse arealer er efter “først til mølle princippet”, såfremt der ikke er plads skal cykelvognen placeres på gaden ved cykelstativerne.

Top


Energi og ressourceovervågning

Under rørprojektet i 2005-2008 blev der installeret fjernaflæste afregningsmålere fra Brunata på både vand & varme, dette skete både i boligerne men også på ejendommens fællesinstallationer.

Alle beboere har mulighed for at følge med i eget vand- & varmeforbrug via en online service hos vores måler-afregningsselskab Brunata.

Foreningen holder selv løbende øje med det det overordnede energiforbrug via ugentlige opsamlinger af data, samt overvågning af vandspild.

Information om målere

Foreningens lejligheder og faciliteter har forbrugsafregnede målere for El, vand & varme. El-målere afregnes direkte med forsyningselskabet Dong Energy efter aftale mellem den enkelte beboer og Dong Energy.

Alle vand- & varmemålere er godkendte afregningsmålere som opfylder lovgivning på området og er godkendte af Den danske Akkrediterings- og Metrologifond (DANAK). Vand- & varmemålere afregnes via huslejen af foreningens administrator.

Målernummer & målerstand fremgår af de fysiske målere, disse skal stemme overens med Brunatas online system. Dit årsforbrug opgøres én gang årligt i november via online systemet. Bemærk! det altid er den aktuelle målerstand, på den fysiske måler, der er gældende ved eventuel tvivl om forbruget.

Det er dit ansvar at kontrollere dine online-aflæsninger versus aktuel målerstand på dine fysiske målere. Ved fraflytning fra ejendommen vil det altid være de aktuelle målerstande på de fysiske målere der aflæses og slut-afregnes. Læs mere om adgang til online systemet under Følg selv med. Afviger online systemets registreret målerstand på vandforbruget med mere end 1m3, sammenlignet med den fysiske målers målerstand, skal du tage kontakt til ejendomskontoret for at få det rettet.

Mangler du information om ejendommens vand & varmeanlæg, kan du finde oplysningerne i ejendommens kontrolmanual som kan gennemses på ejendomskontoret.

Vandmålere

VandmålerHovedparten af alle vandmålere er placeret på bagtrapperne. Lejlighederne Isafjordsgade 13 har alle deres vandmålere placeret i lejlighederne, og enkelte stuelejligheder har også vandmålere placeret i kælderen under lejligheden.

En to-værelses lejlighed har to vandmålere (koldt & varmt), og en sammenlagt lejlighed har typisk fire vandmålere (to sæt). Vandmålere for lejligheder der er sammenlagt over to opgange har 4 vandmålere fordelt på to bagtrapper.

ETJ vandmåler datablad*
ETJ vandmåler installationsvejledning*

*kontakt altid ejendomskontoret forud for ændringer eller tilføjelser på målersystemet


Radiator-varmemålere

RadiatormålerEn to-værelses lejlighed har to varmemålere (radiatorer), og en sammenlagt lejlighed har typisk fire-fem varmemålere.

Foreningens varmemålere er intelligente, hvilket vil sige at de er i stand til kun at måle varme afgivet fra varmeanlægget, og ikke fra en solopvarmet radiator eller en anden ekstern opvarmningskilde.

Futura varmemåler datablad*
Futura varmemåler betjeningsvejledning*

*kontakt altid ejendomskontoret forud for ændringer eller tilføjelser på målersystemet

Gulv-varmemålere

Energimåler (gulvvarme)Ved installation af gulvvarme i lejligheder, typisk baderum, benyttes der særlige energimålere. Disse målere beregner energien der “trækkes” ud af varmeanlægget, ved at måle vandflow samt fremløbs- og returtemperatur til gulvvarmesystemet.

Gulvvarmemåler datablad*
Gulvvarmemåler Installationsvejledning*
Gulvvarmemåler betjeningsvejledning*

*kontakt altid ejendomskontoret forud for ændringer eller tilføjelser på målersystemet

Målerne er fysisk større, hvorfor placering skal planlægges inden etablering af gulvvarmen, konsultér derfor dit professionelle VVS-firma inden du påbegynder ombygningen. Se også Ombygninger beboer under Drift & Vedligehold

Følg selv med

SYSTEMET ER P.T. SAT UD AF DRIFT. IDRIFTSÆTTELSE FORVENTES IGEN EFTER MÅLERSKIFT I 2016.

Ejendommens vand- & varmemålere fjernaflæses af vores målerafregningsselskab Brunata, som via deres online system giver hver enkelt bolig mulighed for at følge med i eget vand- & varmeforbrug. Udover historik og aktuel målerstand er der adgang til varmeregnskaber, råd og vejledning.

Dine målerdata opdateres i online systemet med mindre end 1 times interval, hvilket betyder at dine forbrugsdata hele tiden er opdateret med en kortere forsinkelse.

Du skal logge ind på Brunata Online for at tilgå online systemet Webmon der giver adgang til alle data på din bolig.

Har du ikke adgang til Brunatas online system kan ejendomskontoret sende dig et aktiveringsbrev på e-mail eller udlevere det til dig personligt på ejendomskontoret. Se eksempel på følgebrev udsendt sammen med aktiveringsbreve i 2014.

Top


Gården

I samarbejde med Københavns Gårdrydningskontor blev den gamle asfalterede gård gravet op i vinteren 1993-94 for at skabe et brugervenligt gårdmiljø, hvor ejendommens beboere, store såvel som små, kunne udfolde sig. De gamle affaldsindhegninger blev fjernet, den gamle skorsten der ragede op over taget blev væltet, og flisebelægning, træer, buske og planter sat.

Der er affaldspavilloner i enderne af gården, hvor affaldssortering af papir, pap, glas, batterier og andet genbrug  finder sted. Storskrald, farligt affald, og elektronik afleveres i den miderste pavillon, og restaffald i enderne.

Brugen af gården er et fælles ansvar, for at sikre at alle beboere synes det er rart og attraktivt sted at være, er der nogle få retningslinjer som skal følges.

Mange beboere ynder at bruge de lune sommeraftener i gården, hvilket den også indbyder til, så tænk derfor på dine naboer og begræns støjniveauet, vi bor i en meget lydt gård med soveværelser mod gården. Der skal være plads til alle, og du kan læse mere om hvilke hensyn der bør tages ved brug af gården i vores husorden.

I sommeren 2000 investerede AB Ingolf i specielle overdækninger formet efter gården. Vi kan derfor afholde arrangementer i foreningsregi uden at tænke på om vejret nu arter sig. Gården ses oftest brugt i sommermånederne med grill og spisning, legende børn og andre sociale sammenkomster. Sommer- og juletræsfest afholdes desuden i gården.

Top


Internet, TV og telefoni

I AB Ingolf har vi vores eget kablede netværk for Internet, TV & telefoni. Foreningen har i 2000 etableret et fælles netværk, således at der i alle lejligheder findes et dobbelt netværksstik (RJ45) for internet og telefoni, samt et kabel-tv stik (Coax). Disse kabler er trukket på hovedtrappen og er i de fleste lejligheder monteret i værelset mod gaden.

Foreningen har købt vores egen fiberforbindelse ind i huset, og vi har indgået en aftale om udbud af ydelser og drift med none-profit foreningen Parknet. Parknet leverer internet, digitalt HD TV, samt telefoni til yderst favorable priser, hvilket de har forhandlet på plads til deres mere end 20.000 slutbrugere.

Du kan tilmelde dig Parknets ydelser til din egen lejlighed via deres hjemmeside. Priser, pakker og ydelser kan også findes på hjemmesiden.

En gang imellem er der beboere der spørger hvorfor AB Ingolf ikke er tilsluttet Bryggenet, dertil er svaret at vi har en bedre og billigere aftale med Parknet. Bryggenet oplyser primo 2014 at de har 3.600 slutbrugere, som de leverer deres ydelser til og forhandler aftaler på plads for.

Foreningen holder løbende øje med markedet og alternative udbydere, vi ønsker at udbyde ydelser på vores fælles netværk, der dækker de flestes behov, med den største valgfrihed, og til de billigste penge. Vi binder os ikke op på eksklusiv-aftaler med bestemte leverandører af selv samme årsag.

AB Ingolf anbefaler Parknet, både til beboere men også andre foreninger på Bryggen. Da den enkelte beboers behov kan være forskelligt, har vi herunder i afsnittet Valgmuligheder beskrevet alle muligheder for internet, TV og telefoni, når man bor i AB Ingolf.

Alternative kablede netværk ejet af andre end AB Ingolf

Der har i alle lejligheder været installeret et TV-stik ejet af YouSee. Dette kabel er trukket på bagtrappen og er som regel monteret i værelset mod gaden (ikke at forveksle med AB Ingolfs eget TV-stik). Dette kabel og TV-stik kan være fjernet, men vil kunne genetableres af YouSee efter aftale med dem.

Der har i alle lejligheder været installeret et telefonstik fra TDC. Dette kabel er trukket på bagtrappen og er som regel monteret i værelset mod gaden (ikke at forveksle med AB Ingolfs eget telefon-stik). Dette kabel kan også være fjernet, men vil kunne genetableres af TDC efter aftale med dem.

Valgmuligheder

Alle beboere kan vælge mellem flere løsninger, dette inkluderer også ydelser fra virksomheder, som udbyder deres løsninger med fortjeneste for øje.

Internet

 • DSL-forbindelse fra Parknet (anbefalet af AB Ingolf)
 • Internet gennem TV-stik ejet af YouSee
 • ADSL gennem telefonstik ejet af TDC
 • Trådløse løsninger som fx LTE (4G) eller tilsvarende

TV

 • Parknet, bredbånds-TV eller digitalt kabel-tv (anbefalet af AB Ingolf)
 • Kabel-TV fra YouSee
 • Terrestrial udbydere som Boxer (Almindelig stueantenne)

Telefoni

 • Fastnet-telefoni fra Parknet (direkte tilslutning til stik uden boks)
 • IP-telefoni via internetforbindelse gennem IP-telefoni-udbyder efter eget valg
 • Fastnet-telefoni via TDC telefonstik (TDC eller anden udbyder)
 • Mobiltelefoni

Kontaktoplysninger

Parknet

www.parknet.dk

Telefon: 3690 6000 (husk at oplyse at du bor i AB Ingolf)

YouSee

www.yousee.dk

Boxer

www.boxertv.dk

Anden relevant information

IT-borger: Teleguide for bredbånd

www.it-borger.dk

Top


Kajakhotel

Til generalforsamlingen i 2014 besluttede forsamlingen at give økonomisk støtte til opstart af et kajakhotel i foreningen.

Vedtægter kajak ingolf

Dagsorden kajak

Sikkerhedsregler

Hvis du er interesseret i at benytte kajakhotellet, kan du melde dig ind i facebook-gruppen “AB INGOLF kajakklub”.

Kajakklubben holder til i kælderen under Bergthorasgade 26, og man skal meldes ind i gruppen for at få adgang.

Top

Cykelværksted

Til generalforsamlingen i 2014 besluttede forsamlingen at give økonomisk støtte til opstart af et kajakhotel i foreningen.

Hvis du er interesseret i at benytte cykelværkstedet, kan du melde dig ind i facebook-gruppen “AB INGOLF Cykelklubben Fikserummet”.

Cykelværkstedet holder til i kælderen under Halfdansgade 27, og man skal meldes ind i gruppen for at få adgang. Hvis du ikke har en facebookprofil, kan du skrive til klubbens formand på modgaard@gmail.com.

TopPulterrum

Alle boliger i foreningen har adgang til ét pulterrum der følger med boligen. Pulterrum er placeret i loftrummet under taget.

Alle pulterrum er nummereret med et nummer svarende til lejlighedsnummeret på boligen. Lejlighedsnummer fremgår af officielle papirer på boligen, men kan også oplyses af administrator.

Se Pulterrumsfordelingen under taget.

Top


Tørrestativer

De fælles tørrestativer i gården kan benyttes af alle beboere. Du kan med fordel tørre tøj i gården, uanset om du har vaskemaskine i lejligheden eller benytter beboervaskeriet. Tørring af tøj indendørs forringer indeklimaet og øger risikoen for skimmelsvamp om vinteren.

Der er en miljømæssig gevinst ved naturlig tøjtørring i det fri,  og der er penge at spare sammenlignet med elektrisk opvarmet tumbling.

Lejligheder fra 1.sal til 4.sal har mulighed for at købe et tørrestativ til eget brug, og få det monteret under vinduet mod gården. Kig dig omkring i gården, der er allerede monteret en del gennem tiden.

Bemærk! Det er kun ejendommens tørrestativer der må benyttes på facaden. Dette er af hensyn til arkitekturen og ensartetheden, samt for at sikre en forsvarlig montage på vinduesrammerne.

Ønsker du et tørrestativ skal du henvende dig til ejendomskontoret. Ejendomskontoret leverer og monterer stativet for dig. Tørrestativet er udført i rustfri stål med skråstivere og er håndlavet hos en smed. Ejendommen bestiller større partier efter behov, og har derfor altid stativer klar til montage.

Pris for tørrestativ inklusive montage er 1500 DKK. Beløbet trækkes via huslejen ved første huslejeopkrævning efter montage.

Top


Udsugning/aftræk i wc-/baderum

Boliger i/ved gavle

Boligerne i Leifsgade 14-16, Isafjordsgade 13-15, Halfdansgade 15 og 37, Bergthorasgade 14 og 36 har alle fælles mekanisk udsugningsanlæg. Aftræksventiler på wc-/baderum i disse opgange er tilkoblet det fælles mekaniske udsugningsanlæg på loftet i henholdsvis Isafjordsgade 15 og Leifsgade 16.

Aftræksventilerne i hver enkelt bolig er specifikt indreguleret og er en del af det fælles kanalsystem. Udsugningsanlæggene er overvåget og sender besked til driften via foreningens overvågningssystem.

Beboere må ikke skrue, blokere eller udskifte aftræksventilen, da dette kan påvirke andre boligers luftskifte. Vurderer du at aftræksventilen ikke fungere efter hensigten skal ejendomskontoret kontaktes som tilkalder en tekniker.

Rengøring foretages eventuelt med støvsuger, klud og rengøringsmidler efter behov.

Ombygning af wc-/baderum i gavllejligheder, se Udsugning wc-/baderum (gavllejligheder)

Boliger på langsider

Alle boliger har sin egen aftrækskanal til tag (naturlig ventilation).

Aftrækskanalerne fungere bedst om vinteren, hvor der er stor temperaturforskel mellem boliger og det fri. Det kan sammenlignes med en skorsten, hvor den varme luft ledes opad over tag til det fri. Om sommeren luftes der naturligt mere ud i boligen når vinduerne åbnes, og man sørger derved for at supplere aftrækket i wc-/badewrummet på luftskiftet i boligen.

Enkelte boliger har installeret egen udsugningsventilator på aftrækskanalen i wc-/baderummet. Bemærk at udsugningsventilatorer kan forværre boligens indklima, da ventilatoren blokerer for aftrækskanalen når den ikke er i drift.

Generelt

Anvendelse af udsugnings/aftrækkanaler til andre rum end selve wc-/baderum er ikke tilladt.

Sørg for at luft kan passere under døren til wc-/baderummet (cirka 3 cm under dør) eller gennem etablerede ventiler i døren.

Både sommer og vinter er det en god ide at lufte ud som supplement til aftræks- og udsugningskanalernes luftskifte i boligen.

Hold aftræksventiler og kanaler rene.

Ombygning af wc-/baderum, se Emhætteaftræk i køkken

Søg vejledning på ejendomskontoret efter behov!

Top


Varmecentral

Top


Vaskeriet

Ingolfs vaskeri er Bryggens smukkeste med maskiner installeret i december 2008. Vaskeriet er pengeløst og fungerer i stedet med vaskebrikker, der automatisk trækker betalingen for hver enkelt beboers vask via huslejen hver måned.

Vaskeriet kan benyttes af alle ejendommens beboere, din personlige vaskebrik får du ved henvendelse hos administrator.

Lyset tænder automatisk når man træder ind i vaskeriet. Der er opstillet fire 7kg og to 11kg vaskemaskiner samt fire store tørretumblere.

Åbningstider

Åbningstiden er mellem kl.07.00 til kl.22.00 alle ugens dage.

Sidste vask eller tumbler kan bestilles, så længe at vasketiden afsluttes inden kl.22.00. Det betyder, at en 40ºC klarvask, der typisk varer ca. 40-45 minutter, senest skal bestilles kl.21.15 da senere bestillinger ikke er muligt

Når en bestilling er foretaget på betalingssystemet afslutter maskinen altid programmet uanset tidspunktet.

Retningslinjer

 • Hvis maskinerne er optaget må man vente på sin egen tur.
 • Efterlader man vasketøj i maskinen må man regne med, at det kan blive taget ud af maskinen af den næste bruger.
 • Brugere kan lægge glemt tøj i kurven beregnet hertil. Ejendomskontoret fjerner glemt tøj hver morgen. Glemt tøj opbevares på ejendommen i en uge og kan i denne periode afhentes efter aftale med ejendomskontoret. Efter 1 uge bliver tøjet afleveret til genbrug.
 • Sæt vaskekurvene på plads under bordene, når du forlader vaskeriet.
 • Rygning er ikke tilladt.
 • Åbning af vinduerne er ikke tilladt, da støjen generer naboerne til vaskeriet.
 • I tilfælde af fejl, så placér en fejlseddel fra vaskeriet på maskinen. Giv også besked til ejendomskontoret og aflevér en seddel i foreningens postkasse i porten Halfdansgade eller send en e-mail til ejendomskontoret@ingolf.dk

Henstillinger

 • Ryd op efter dig selv og vis hensyn
 • Vær til stede ved vaskeafslutning, og fjern dit vasketøj med det samme. Vasketiden står på maskinens display under hele vasken, afhentning kan derfor nemt planlægges.
 • Rens filteret i tørretumbleren før brug, det minimerer dine omkostninger, da det forkorter tørretiden betragteligt. Det forlænger også maskinens levetid!
 • Tør låge åbningerne af med kluden fra håndvasken, hvis de trænger.
 • Benyt kosten i vaskeriet, hvis gulvet skulle trænge inden mandags rengøringen.
 • Pas godt på vaskeriet, og behandl det pænt, det er med til at holde vaskepriserne nede.

Vaskepriser

Vaskepriser er i DKK og er gældende fra 01.januar 2009 og indtil nye priser annonceres.

TEMPERATUR [ºC] VASKEPROGRAM VASKEPRIS 7KG [DKK] VASKEPRIS 11KG [DKK]
95 Klarvask 21,50 26,50
60 Klarvask 19,50 24,00
60 Skånevask 19,50 24,00
40 Klarvask 17,50 24,00
40 Skånevask 17,50 24,00
40 Uld 17,50 24,00
30 Mild skånevask 17,50 24,00
30 Håndvask 17,50 24,00
– – – Centrifugering 2,00 3,00
TILVALG VASKEPROGRAMMER
– – – Forvask 3,00 4,50
– – – ekstra skyl 2,00 3,00
– – – Meget snavset 5,00 7,00
– – – Let snavset 1) -1,50 -2,00
– – – Skåne centrifugering – – – – – –
TØRRETUMBLERE
Tumblere [pris pr.minut] 0,50

1) Disse beløb fratrækkes vaskeprisen