Depot

Udlejning af lofts- og kælderrum – retningslinjer

Hver andel har fået tildelt et lofts- eller kælderrum.

Nye andelshavere som har bopælsadresse i stuen eller 1. sal har mulighed for at vælge mellem ét loftrum eller ét kælderrum, uanset hvad sælger har haft.

Andelshavere kan leje ét ekstra lofts- eller kælderrum, såfremt der er et ledigt.

Fordeling mellem andelshavere

De ekstra lofts- og kælderrum udlejes i følgende rækkefølge:

  1. Andelshavere, som har fået opsagt deres lejede ekstra rum og derfor tilbydes det ledige alternativ, som en køber i stuen/1. sal har fravalgt frem for det opsagte.
  2. Andelshavere i samme(*) opgang efter anciennitet (jf. foreningens vedtægter).

Ledige lofts- og kælderrum

Ekstra rum tilbydes alle andelshavere ved opstart og fordeles efter en af bestyrelsen fastsat frist.

Hvis alle ekstra rum er udlejet, vil de fremadrettet blive tilbudt andelshaverne når de bliver ledige via opslag på hjemmesiden og i vaskeriet med en frist.

Nye andelshavere tilbydes ledige rum ved køb.

(*): Med samme opgang omfattes også opgange der ikke har direkte adgang til kælderrum via egen bagtrappe. Disse opgange har specifikke kælderrum tildelt i andre opganges kældre. For loftsrum er også omfattet de loftsrum hvortil andelshaverens egen nøgle giver adgang, hvilket i nogle tilfælde kan være op til tre opgange.

 

Kontrakt om udlejning af ekstra depotrum

Kælderrum nr. 765-xxxx-x

Opkrævning nr. xx-x

§1 Parterne og det lejede

Mellem A/B Ingolf og xx xx boende på adressen xxxx er der indgået aftale om leje af kælder nr. xx i ejendommen A/B Ingolf.

§2 Lejemålets begyndelse og ophør

Lejemålet begynder den dd. mm. aaaa og fortsættes, indtil det skriftligt opsiges af en af parterne.

Lejemålet kan opsiges af bestyrelsen/administrator med 1 måneds skriftligt varsel til den første i en måned.Lejemålet ophører senest på det tidspunkt, hvor du fraflytter din lejlighed i ejendommen.

Opsigelse kan ske i det tilfælde, at en ny andelshaver med bopælsadresse i stuen eller 1. sal ønsker det lofts- eller kælderrum der er tildelt andelen, hvor sælger har haft det modsatte.

Opsigelse kan ske hvis man flytter internt og har lejet et ekstra depotrum. Man bibeholder ikke sit lejede depotrum, og har ikke krav på at få et erstatnings ekstra rum i den nye opgang. Det skyldes, at man som udgangspunkt kun har nøgle til sin egen opgang.

Opsigelse kan ske hvis ovenfor nævnte reglerne under §4 Særlige vilkår ikke overholdes.

Lejemålet kan opsiges af andelshaver med 1 måneds varsel.

§3 Lejen og dens betaling

Pris for leje af et ekstra lofts- eller kælderrum er 150 kr. om måneden, som betales månedsvis forud hver den 1. i måneden via boligafgiften.

§4 Særlige vilkår

Det er et krav, at det ekstra lofts- eller kælderrum anvendes.

Det ekstra rum må ikke udlejes eller udlånes til anden part.

Der må på intet tidspunkt opbevares benzin eller andre kemikalier, som kan være til skade/gene for ejendommen eller dens beboere.

Forsikring af de i kælderrummet værende effekter er udlejeren uvedkommende.

Ved lejemålets ophør er lejeren pligtig at aflevere kælderrummet i god og rengjort stand, bortset fra forringelse ved ælde og almindelig slid.

Elektronisk kommunikation:

Det er mellem parterne aftalt, at korrespondance vedrørende lejemålet kan foregå elektronisk.

§5 Underskrift

Dato                                                                                        Dato

________________________              ______________________

Lejer                                                                                        Udlejer