Drift & vedligehold

Drift

Varslingsanlæg (Brand)

Brandveje

Cykler, cykelvogne og barnevogne

Gården

Lys på fællesarealer

Miljø & affald

Skadedyrsbekæmpelse

Trapper

TV og Internet

Ombygninger (Beboer)

Før opstart

Under arbejdet

Efter arbejdet

Generelle krav fra AB Ingolf

Projekter (AB Ingolf)

Vedligehold

Aftrækskanaler

Altaner

Fællesarealer

Mekanisk udsugningsanlæg (gavllejligheder)

Toiletter og badeværelser

Varmeanlæg

Vægge og Lofter

Skimmelsvamp

Vinduer


Drift

Ejendommens daglige drift varetages af Meincke’s Totalservice ved Jan Meincke. Jan og hans medarbejdere har siden 2009 sørget for renholdelse med mere. Du kan møde Jan og Co. på ejendommen til hverdag og i ejendomskontorets åbningstider, se under fanebladet kontakt

Varslingsanlæg (brand)

Foreningens nuværende brandvarslingsanlæg blev idriftsat juli 2015. Der er installeret en centralenhed i fjernvarmecentralen i Halfdansgade 25, denne sørger for overvågning og alarmering af ejendommens 56 trappeopgange, loftsgange og kælderrum.

Hver opgang har installeret røgdetektorer med indbyggede akustiske alarmgivere. Disse er placeret på hovedtrappe (2 stk), bagtrappe (2 stk), kælder (1 stk) og loftrum (1 stk).

I tilfælde af røgdetektering går den akustiske alarm i gang (på trapper ved opgang) hvor røg er detekteret. I tilfælde af alarm gives automatisk besked til ejendomskontorets vagttelefon.

Læs mere information på opslagstavle på hovedtrapper, her står hvorledes du skal forholde dig i tilfælde af alarm, og hent Brandvarslingsproceduren.

Bemærk! Fejlalarmer minimeres ved at du som beboer undlader følgende:

 • Rygning af tobak på trapper, loft eller kælderrum
 • Støvende arbejde på trapper, loft eller kælderrum
 • Udluftning fra køkken til bagtrappe ved madlavning

Top


Brandveje

Fritholdelse af brandveje…Info på vej…

Top


Cykler, cykelvogne og barnevogne

Henstilling i dertil egnet arealer…Info på vej…

Top


Gården

Renholdelse, grill, lejetøj, rygning…Info på vej…

Top


Miljø & affald

Alle beboere skal sortere eget affald, og afleverer det i de dertil egnede pavilloner og containere på ejendommen. Noget byggeaffald hører ikke under København Kommunes affaldsordning, det er derfor din pligt som beboer at afleverer dette byggeaffald på genbrugsstationen.

Vermlandsgade Genbrugsstation
Herjedalgade 2-4
2300 København S
Hverdage kl.10.00-18.00
Lør./søn og helligdage kl.10.00-17.00
1.maj og 5.juni kl.10.00-17.00

Læs mere om Københavns Kommunes affaldsordninger herunder, eller hent pdf-versionen af Ingolf affaldsguider 2014

Læs også Københavns Kommunes Affaldsoversigt juni 2015 med anvisning af produktsortering.

Affaldssortering

Affaldssortering

Affaldssortering

Affaldssortering

Affaldssortering

Affaldssortering

Affaldssortering

Affaldssortering

Affaldssortering

Affaldssortering

Top


Lys på fællesarealer

Alle ejendommens lyskilder, herunder trapper, gård & gade, kældre med mere, er lavenergipærer for at understøtte en mere grøn profil.

Opdager du en lyskilde der ikke virker skal du bare kontakte ejendomskontoret, som sørger for udbedring. Servicemedarbejderne holder løbende øje, men det kan ske at en enkelt bliver overset.

Top


Skadedyrsbekæmpelse

Rotter

I Skadedyr under Københavns Kommune tager de sig af rottebekæmpelse hos borgere og virksomheder. Ejendommen skal ikke betale for kommunens rottebekæmpelse, da der allerede er betalt gennem ejendomssskatten.

Der er anmeldelsespligt til kommunen, så hvis du ser en rotte skal du derfor indberette det til ejendomskontoret, der vil tage sig af anmeldelsen.

Insekter

Har du mistanke om skadelige insekter i din bolig skal du tage kontakt til ejendomskontoret, som sørger for besigtigelse.

Mere information om insekter kan ses på Skadedyrsguiden og miljøministeriets hjemmeside

Hent miljøministeriets dokument Tips om insekter i hjemmet

Top


Trapper

Hovedtrapperne vaskes ugentligt & køkkentrapperne vaskes månedligt efter følgende plan:

Mandag: Bergthorasgade 16-26
Tirsdag:  Bergthorasgade 14, Isafjordgade 13-15, Halfdansgade 15-17-19
Onsdag.: Halfdansgade 21-37
Torsdag: Leifsgade 14-16, Bergthorasgade 28-36

Køkkentrapper: Vilkårligt én gang om måneden

Mener du ikke trappevasken er i orden kan du informere driftgruppen på drift@ingolf.dk

Alle trapper er fælles adgangsveje til boligerne, og fungerer som flugtveje i tilfælde af brand. Køkkentrapperne er små og pladsen er trang, undlad derfor at henstille skrald samt andre genstande på trappeafsatsen, også selvom dette kun er midlertidigt. Henstillet køkkenskrald resulterer desuden lugtgener og skadedyr.

Top


TV og Internet

Vedrørende valg af udbyder se Internet, TV og telefoni.

Oplever du problemer med Internet, TV eller telefoni skal du kontakte support hos den udbyder du har valgt.

Bemærk at tv-signaler kan forstyrres af udefrakommende støj, hvilket er den typiske årsag ved beboerhenvendelser om  tv-signalforstyrrelser. Dine egne antenneinstallationer skal være HF-tætte og en godkendt kvalitet, komponenter og kabler som kan købes hos bygge- & supermarkeder opfylder nødvendigvis ikke dette krav og er således ikke egnede til brug.

Læs eventuelt denne Installationsguide for hjælp til valg af korrekte kabler og komponenter i din egen bolig.

Se mere information på Erhvervsstyrelsens websted med gode råd for at forhindre signalforstyrrelse som følge af  4G/LTE dongler & mobiltelefoner i boligen, samt fra nærliggende mobilmaster.

Wifi-antenner tæt på tv’et  kan også forårsage signalforstyrrelser. HDMI-dongler tilsluttes direkte i HDMI porten på tv’et og kommunikerer trådløst med wifi-routeren. Eksempelvis fungerer en Google Chromecast således.

Videoklippet herunder er generelt information om opretholdelse af god tv-signalkvalitet.

Top


Ombygninger (Beboer)

Der skal altid ansøges om ombygninger og ændringer af din bolig, når ombygningen inkluderer faste bygningsdele, fællesinstallationer med mere.

Typiske arbejder der kræver ansøgning:

 • Alle arbejder der har indflydelse på bygningens facader, fællesarealer og fællesinstallationer, samt andre arbejder uden for boligen
 • Omlægning af elmåler og elforsyning til denne
 • Emhætteaftræk til det fri
 • Lofter, gulve, vægge og dørhuller
 • Blænding af adgangsveje til boligen
 • Vand, varme og afløb
 • Vådrum (bad samt wc med gulvafløb)
 • Ændring på aftræksventiler bad/wc (mekanisk udsugningsanlæg)

Har du spørgsmål til procedure, ansvar og håndtering, så kontakt ejendomskontoret for yderligere råd og vejledning.

Før opstart

 1. Læs foreningens vedtægter og kontroller om du overholder disse
 2. Læs foreningens vejledninger og anvisninger her på hjemmesiden
 3. Læs Københavns Kommunes folder Når du vil bygge
 4. Aflever en ansøgning til bestyrelsen med en arbejdsbeskrivelse, tegning over arbejdet, og vedlæg en forventet tidsplan for arbejderne.
 5. Ansøgningen skal afleveres i postkassen i porten i Halfdansgade eller til mail@ingolf.dk i god tid inden du påtænker at gå i gang.
 6. Teknisk kompetente samarbejdspartnere vil på vegne af bestyrelsen behandle ansøgningen, og returnere AB Ingolfs byggetilladelse direkte til ansøger. Eventuelle betingelser og anvisninger skal følges, herunder eventuelt krav om indhentning af byggetilladelse hos Københavns Kommune.
 7. Kræver arbejdet en byggetilladelse hos Københavns Kommune, skal der ansøges via hjemmesiden Byg og Miljø, som returnerer en byggetilladelse med betingelser og anvisninger til ansøger. Ved oprettelse af ansøgningen hos Byg og Miljø skal bestyrelsen & ejendomsinspektøren oprettes som aktive i projektet. Dette skal ske således at foreningen kan tilgå status på ansøgningen.
 8. Følg Byg og Miljøs anvisninger og fremsend Københavns Kommunes byggetilladelse til AB Ingolfs ejendomsinspektør, og husk at modtagelsen skal bekræftes, når ejendomsinspektøren giver grønt lys kan arbejdet igangsættes.

Under arbejdet

Oprydning, fejning og trappevask påhviler ansøgeren såfremt byggearbejderne forårsager beskidte trapper. Fejning og trappevask skal  om nødvendigt ske dagligt, således de berørte trapper altid fremstår rene.

Arbejdet må generelt ikke være til gene for øvrige beboere, afhængig af omfanget skal bestilte håndværkere udføre deres arbejde i dagtimerne på hverdage mellem kl. 07.00 og 17.00. Vurderingen er din som beboer og nabo, så tag hensyn og tal med dine naboer efter behov.

Vedrørende byggeaffald skal i være bekendt med reglerne for dagrenovation, og hvad der ikke må henstilles på ejendommen, læs om Miljø & affald.

Efter arbejdet

Gem alle dine dokumenter, byggetilladelser, ibrugtagningstilladelser med mere for eftertiden. Det er din garanti for at din ombygning er godkendt og i orden hvis du en dag skal sælge din bolig.

Generelle krav fra AB Ingolf

Alle stillede betingelser og anvisninger i byggetilladelser udstedt af AB Ingolf og Københavns Kommune skal følges, uanset vejledninger nævnt i dette afsnit.

Efterfølgende afsnit indeholder generelle krav til udførsel, listen er ikke udtømmende da eventuelle krav defineres ved ansøgningen til foreningen.

Emhætteaftræk i køkken

OBS (2021)

For at undgå lugtgener i Københavns tætte bebyggelse har kommunen ændret bygningsreglements krav til aftræk, så der fremover skal foretages mekanisk ventilation via kanaler over tag.

Foreningen må derfor give afslag på alle ansøgninger om emhætter, da det ikke længere er lovligt med afkast på gårdfacaden. Kommunen vil ikke godkende kulfilteremhætter, og eksisterende aftrækskanaler over tag kan ikke benyttes, da kanalerne kun er beregnet for sug med undertryk i kanalen hele vejen til tag.

Bemærk at tilkobling til eksisterende kanaler, blandt andet i toilet/bad ikke er tilladt, da det ødelægger det naturlige sug, og derfor vil forværre indeklimaet.
Desuden er disse kanaler utætte, og vil resultere i lugtgener i andre boliger.

Ønskes aftræk til det fri i køkken kan dette udføres til det fri mod gården, og skal følge retningslinjerne i dette afsnit. Aftrækskanaler på toilet/bad må ikke benyttes som emhætteaftræk fra køkken, disse kanaler er utætte og resulterer i lugtgéner i andre boliger.

Udsugning wc-/baderum (gavllejligheder)

Dette afsnit er kun gældende for Leifsgade 14-16, Isafjordsgade 13-15, Halfdansgade 15 og 37, Bergthorasgade 14 og 36. Læs afsnittet Udsugning/aftræk wc-/baderum under fanebladet Faciliteter & services for info om alle boliger.

Beboere må ikke skrue, blokere eller udskifte aftræksventilen, da dette kan påvirke andre boligers luftskifte.

Ved ombygning af wc-/baderum skal du som beboer sikre, at ændringer der vedrører aftræksventilen bliver koordineret af foreningen.

Varmemålere

Foreningens afregningsselskab oplyser at den rette monteringshøjde for elektroniske målere er 65 % af radiatorens byggehøjde målt fra bunden, det vil sige 2/3 højde. Som beboer skal du ikke selv foretage installation af afregningsmålere, det sørger foreningen for i forlængelse af din ansøgning om ændringer på varmeanlægget.

Det sker at en måler bliver “slået af” eller går i stykker på anden vis, sker dette har du pligt til at indberette det til ejendomskontoret. Mangler administrator et afregningsgrundlag for din lejlighed vil han skønne et forbrug, så sørg altid for at der er vand og varmemålere på alle dine enheder.

Læs mere om både varme- & vandmålere og dine muligheder for at følge med i eget forbrug, se fanebladet Faciliteter & services

Radiatorer og varmerør

Ændringer til det eksisterende anlæg skal forhåndgodkendes af ejendommen. Radiatorinstallationer og tilhørende rørføringer er en del af et større varmeanlæg, ændringer i den enkelte bolig kan, såfremt korrekte indstillinger og hensyn undlades, få indflydelse på hele opgangens varmeinstallation.

Ved ændring af radiatorerne i din bolig skal målerafregningssystemet tilpasses for din lejlighed. Det er vigtigt at procedurerne følges så afregning sker korrekt for din bolig. I forlængelse af din ansøgning om arbejderne vil foreningen bestille opsætning af måler samt tilpasning af det fjernaflæste system.

Lejlighedssammenlægning

Ved sammenlægning af 2 lejligheder skal den ene hoveddør mod trappeopgang lukkes af. Beholdes begge hoveddøre skal hængslerne fjernes på den ene dør, og fastgøres permanent uden mulighed for åbne døren. Dørgreb og besætning fjernes ligeledes og hul efter dørgreb lukkes.

Fjernes dør og blændes dørhul (gælder også køkkendøre) skal dette ske således at sprækker ikke kan opstå mellem dørblænding og eksisterende murværk. Overflade dørblænding skal være 100 % plan med eksisterende murværk, afslutning mod trappeopgang skal ske med paneler, fenderliste, lister, og maling, således at alle overflader fremstår som de eksisterende overflader i opgangen. Farver skal være 100 % magen til eksisterende overflader og fremstå i samme glans.

Farveprøver skal altid foretages af andelshaver på overflader der vender mod trappeopgangen, bemærk at farveprøver skal foretages forud for maling og godkendes af ejendomskontoret inden der færdigmales.

Elsyn af boliginstallationer

Her kan du læse, hvordan elsyn foretages og downloade skema for elsyn:

Sådan foregår elsyn af boliginstallationer

Skema for elsyn

Top


Projekter (AB Ingolf)

Igangværende projekter

Foreningen gennemfører løbende vedligeholdelses- og renoveringsprojekter. De største er nævnt herunder.

Afsluttede projekter
 • Sikkerhedsdøre, 2019-2021
 • Legeplads, 2020
 • Fælles vaskeri, 1997, 2008, 2018-2019
 • Kælderdepotrum, 2017-2018
 • Kloakrenovering, 2015 (i gang)
 • Renovering/udskiftning af terrazzogulve indgangspartier, 2015-2016 (i gang)
 • Ny belægning på hovedtrapper, 2014-2015
 • Fælles tavleanlæg og elinstallationer, 2014-2015
 • Kælderisolering, 2014-2015
 • Udsugningsanlæg mod gavle, 2013-2015
 • Tag- facade- og vinduesrenovering, 2012-2013
 • Brugsvandsrør og faldstammer, 2008-2010
 • Fælles vaskeri, 1997, 2008
 • Centralvarmesystem, 1997, 2005

Top


Vedligehold

Foreningens 10-års vedligeholdelsesplan er at finde under dokumentation.

Ansvar for vedligehold er fordelt mellem den enkelte beboer og ejendommens fælles forpligtigelser. Overordnet set står man som beboer selv for indvendig vedligehold i boligen, og ejendommen står for den udvendige vedligeholdelse uden for boligen.

Læs også afsnittet forsikringer under fanebladet Generel information ved opstået skader fra/i din bolig.

Top


Aftrækskanaler

Aftrækskanaler fra loft til boliger rengøres med større mellemrum af ejendommen. Der varsles om adgang til boliger når dette foretages. Beboere skal selv rengøre kanaler i baderum ved at støvsuge og aftørre flader.

Se også Udsugning/aftræk i wc-/baderum for yderligere information.

Top


Altaner

Info på vej…

…afløb og overløb…

Top


Fællesarealer

Info på vej…

Top


Gulve

Info på vej…

…afslibning, not og fjer, lakering, oliering, sæbe etc…

Top


Mekanisk udsugningsanlæg (gavllejligheder)

Dette afsnit er kun gældende for Leifsgade 14-16, Isafjordsgade 13-15, Halfdansgade 15 og 37, Bergthorasgade 14 og 36.

Info på vej…

Top


Toiletter & Badeværelser

Info på vej…

..afløb, overflader herunder belægninger…

Top


Varmeanlæg

Info på vej…

Radiatorer

Top


Vægge og lofter

Brandfarlige beklædninger må ikke opsættes på vægge  eller lofter. Det er andelshaverens ansvar, at der ikke er installeret ulovlige brandfarlige beklædninger i egen lejlighed.

Før 1972 brugte nogle beboere Cellutexplader som isolerende beklædning på lofter og vægge. Cellutexplader er bløde plader fremstillet af træfiber, de kendes også som bløde opslagstavler, hvor opslag blev fastgjort med tegnestifter og knappenåle.

Celutexpladerne er for mange år siden blevet opsat af tidligere beboere i ejendommen for at isolere mod kulde, eller i forbindelse med sænkning af lofter. Cellutexpladerne er hovedsageligt konstateret i 5.sals lejligheder under taget, og har tidligere haft et stort omfang.

Celutexplader er i dag ikke lovlige at opsætte,  men er de opsat før 1972 er de fortsat lovlige at have siddende selvom dette ikke kan anbefales. Cellutexpladerne kan ved åben ild nemt antændes, og de kan danne grobund for vækst af skimmelsvamp bag pladerne.

På grund af forøget risiko for brandudvikling ved antændelse af ild, samt risiko for skimmelsvamp, anbefaler bestyrelsen beboere med celutexplader at nedtage disse.

Bestyrelsen har igennem mange år ydet tilskud til nedtagning af cellutexpladerne, og stillet krav om at de skulle nedtages ved salg af lejligheder.

Tilskuddet udgør 1.500 kr. for nedtagning af cellutexplader på loft og 500 kr. for nedtagning på væg. Den enkelte lejlighed kan maksimalt få 2.000 kr. i tilskud til nedtagning af pladerne.

Tilskuddet udbetales kun såfremt alle brandfarlige Cellutexplader nedtages i boligen. Du kan søge tilskuddet hvis din brandfarlige beklædning er Cellutexplader, og de er fra før andelsforeningen blev stiftet i år 1995.

Er du i tvivl om du har Cellutexplader i din lejlighed kan du aftale tid for besigtigelse med ejendomskontoret. Ønsker du at søge tilskuddet skal du under alle omstændigheder kontakte ejendomskontoret inden du nedtager Cellutexpladerne.

Top


Skimmelsvamp

Det hænder en gang i mellem at ejendomskontoret får henvendelser om skimmelsvamp, hvorfor denne vejledning er udført.

Dårligt indeklima opstår typisk i forbindelse med manglende udluftning og indelukkede bygningsdele, synlige tegn på dårligt indeklima ses ofte i forbindelse med kondens på vinduer.

Årsagerne til skimmelsvamp kan være flere men er typisk forårsaget af:

 • Tørring af tøj i lejligheden.
 • Mekanisk ventilation og naturligt aftræk kan være tilstoppet.
 • Manglende erstatningsluft til baderum, typisk mangler tilstrækkeligt mellerum under baderumsdøren.
 • Baderumsdøren står åben før og efter, man har taget bad.
 • Manglende udluftning under madlavning.
 • Store varmeforskelle i boligens rum.

Sørg altid for:

 • Jævnlig udluftning
 • Undgå at tørre vasketøj i lejligheden
 • Rengør udsugningsventil/aftrækskanal i baderum
 • Hold baderumsdøren lukket både under og efter badet
 • Opvarm alle rum i lejligheden og indstil alle termostaterne om vinteren på samme indstilling, hold dog minimum 18 grader i din bolig

Er skaden sket kan du afvaske skimmelsvamp i enten klorin eller rodalon. Spørg ejendomskontoret hvis du er tvivl.

Se eventuelt også Bolius forklaring og råd mod kondensdannelse på vinduer, skimmel og råd.

Top


Vinduer

Foreningens vinduer er fra 1917 da foreningen blev opført. Vinduerne har generelt en god kvalitet og kan holde mange årtier endnu så længe de bliver vedligeholdt.

Foreningen har modtaget en forskønnelses-/bevaringspris for renovering og bevaring af de originale vinduer. Prisen kan ses i muren til højre for porten i Halfdansgade.

De fleste andelshavere har investeret i forsatsruder på den indvendige side af vinduerne. Dette sikrer en god isoleringsevne og et betydeligt mindre varmeforbrug. Er du en af de få tilbageværende andelsboliger som endnu ikke har forsatsruder på alle vinduer kan du kontakte Driftgruppen for råd og vejledning.

Vedligeholdelse af vinduerne er opdelt på foreningen som varetager udvendig vedligehold, og den enkelte andelshaver som varetager det indvendige vedligehold.

Foreningen varetager alt udvendigt vedligehold af vinduerne på hele ejendommen. Intervallet mellem udvendigt vedligehold er 6-7 år og fremgår af foreningens vedligeholdelsesplan.

For at sikre indvendigt vedligehold, registreres vinduernes tilstand af skønsmanden ved et andelsboligsalg samt ved udførsel af foreningens udvendige vedligehold. Er vinduerne ikke indvendigt vedligeholdt af andelshaver vil udbedring af manglende vedligehold, og eventuelle skader som følge heraf, blive krævet udbedret af sælger.

Information, råd og vejledning til vedlighold af vinduer fremgår af de følgende to afsnit Indvendigt vedligehold (beboer) og Udvendig vedligehold (forening).

Top


Indvendigt vinduesvedligehold (Beboer)

Foreningens krav til indvendigt vedligehold er forholdsvis simple. Der må ikke være synlige sprækker eller bart træ på de indvendige flader af vinduerne altså dem som vender mod boligen. Er der dette trænger dine vinduer til en kærlig hånd.

Skulle uheldet være ude, og du kommer til at male med din indvendige hvide maling på de udvendige vinduesflader, kanter eller fals, eller spilde hvid maling på den sorte sålbænk, kan du uden beregning låne den korrekte type maling og værktøj af ejendomskontoret til malerreparation.

Ønsker du selv at fortage vedligeholdelsesarbejdet kan du læse videre herunder.

Klargøring og reparation før maling

Når du skal male vinduer er det den indvendige side af karme, tvær- og midterpost, samt vinduesrammer som skal males.

Vindueskarmen er den ydre ramme om hele vindue der følger murværket. De oplukkelige dele af vinduet kaldes for vinduesrammer. Hængslerne forbinder vinduesrammerne med vindueskarmen.

Du kan vælge at male vindueskarm og vinduesrammer mens rammerne er monteret i karmen, eller du kan tage vinduesrammerne af hængslerne og lægge dem på bukke i lejligheden, eller benytte arbejdsbordene på midterpavillonen i gården.

Fordelen ved at afmontere vinduesrammerne er, at du kan komme ind i alle kroge, og bedre bearbejde vinduerne med et smukkere resultat til følge.

Afmonterer du vinduesrammerne undgår du også at skulle malerreparerer dine egne og underboens udvendige sorte sålbænke ved eventuel malingspild (drypklatter).

Løs maling fjernes. Det gøres med spatel, sandpapir, malingsskraber og evt. slibemaskine. Du skal normalt kun slibe ned til friskt træ, hvis malingen sidder i flager eller er medtaget – og kun de steder det er nødvendigt for at få en jævn og pæn overflade.

Du kan evt. bruge en varmepistol til at fjerne gamle lag maling på karmene, men undgå at bruge varmepistol på rammerne, da du risikerer at varmen får glasset til at sprænge.

Alt bart/råt træværk skal mættes med grundingsolie, der beskytter mod råd og svamp og hindrer træet i at tørre ud. Herefter skal eventuelle huller lukkes med kit eller en egnet akrylspartelmasse.

Herefter rengøres rammer og karme med grundrens. Følg det blandingsforhold, der står angivet på det produkt, du bruger til at rengøre karmene.

Har du forsatsruder og problemer med kondensdannelse på de yderste vinduer, skyldes dette sandsynligvis at dine yderste vinduer er for tætte. Bemærk at det kun er forsatsruderne som må slutte helt tæt, eventuelle tætningslister på de yderste vinduer bør fjernes ved kondensproblemer. Se også Bolius videoklippet under afsnittet Skimmel.

Typer maling?

Plastalkydmalinger i form af dækkende træbeskyttelse eller vinduesmaling er en meget anvendt maling til vinduer både inde og ude. Disse produkter er baseret på en blanding af alkydolie og akryl på vandbasis. Plastalkyd kombinerer de bedste egenskaber fra alkyd/akrylmaling, så den har både god vedhæftning og god vejrbestandighed. Som andre malinger på vandbasis tørrer den hurtigt, så vinduer kan lukkes relativt hurtigt igen, når du er færdig med at male dem.

Vandbaserede produkter som akrylmaling kræver en god bund og kan bruges oven på tidligere lag af både vandbaserede og terpentinbaserede produkter. Akrylplastmaling trænger ikke så godt ind i træet, men lægger sig til gengæld som en vejrbestandig, diffusionsåben og fleksibel overflade.

Terpentinbaserede alkydprodukter trænger godt ind i træet og kræver ikke helt så grundigt forarbejde. Med tiden vil de tørre op til en tæt, hård film. Terpentinbaserede alkydprodukter kan normalt ikke bruges oven på tidligere lag af f.eks. akrylplastprodukter.

Hvad indeholder maling?

Ingredienserne i maling er bindemiddel, opløsningsmiddel og pigment. Bindemidlet er så at sige den lim, der holder sammen på malingen og sørger for, at den hæfter til underlaget. Det er især bindemidlet der har betydning for malingens egenskaber med hensyn til, hvor den kan benyttes, hvad den er holdbar overfor og ikke mindst slidstyrke, glans, vaskbarhed m.v., når den er tør. Opløsningsmidlet er det, der fortynder malingen, altså gør den flydende, og som fordamper, idet malingen tørrer. Pigmentet er selve farvestoffet, og jo mere pigment der er i malingen, desto bedre dækker den.

Der er ofte en sammenhæng mellem indholdet af pigment og prisen på malingen. Ofte indeholder billige malinger mindre pigment end dyre kvalitetsmalinger og dækker derfor dårligere. Det betyder, at du skal male flere gange med den billige maling for at få den til at dække, og du skal derfor bruge en større mængde, samtidig med at det tager længere tid at male de ekstra Lag.

Forskellene mellem vandbaseret og oliebaseret maling

Forskellen mellem de to typer maling er primært det opløsningsmiddel, der bruges til at gøre farven flydende, så du kan påføre den på den overflade, du skal male. Ved oliebaseret bruger man mineralsk terpentin, mens man i vandbaseret maling, selvsagt bruger vand. Fordi opløsningsmidlet opløses, når malingen tørrer bliver farven den samme og af samme kvalitet, uanset om du bruger vandbaseret eller oliebaseret maling.

Vandbaseret maling er mere miljøvenligt.

Gennem de seneste år, er vandbaseret maling blevet langt mere populært. Dette skyldes, at vandbaseret maling er mere miljøvenligt, da den mineralske terpentin i oliebaseret maling, forurener ret meget.

Ud over at forurene mindre, er det også nemmere at rengøre dit værktøj, når du bruger vandbaseret maling. Du skal blot tørre penslen af på et stykke papir eller en avis, hvorefter du kan skylle de resterende malingrester af under vandhanen.

Derudover er vandbaseret maling så godt som lugtfri, hvorfor du ikke behøver at lufte nær så meget ud, når du maler med vandbaseret overfor oliebaseret maling. Således kan du flytte ind i det malede værelse, så snart malingen er tør, hvis du bruger vandbaseret maling.

Som en sidste pointe er et værd at nævne, at hvis du skal male på træværk, der i forvejen er malet, kan du godt kan male med vandbaseret maling oven på oliebaseret maling, men ikke male med oliebaseret oven på vandbaseret. Dette gør det langt nemmere for dig, hvis du skal male træværk, der allerede er malet, da du ikke behøver at vide, hvilken maling, der er malet med før, hvis du vælger vandbaseret maling. Dog har oliebaseret maling nogle fordele i forhold til træværk, der er værd at nævne:

Oliebaseret maling forlænger holdbarheden på dit træværk.

Hvis du skal male træværk, er der som nævnt nogle fordele ved at benytte oliebaseret maling. Her gælder det først og fremmest, at oliebaseret maling kan beskytte træet langt bedre, hvorved træværkets holdbarhed forlænges.

Derudover tørrer oliebaseret maling hurtigere end vandbaseret maling. Derfor er oliebaseret maling god at bruge udendørs, fordi risikoen for dårligt vejr, mens malingen tørrer, mindskes på grund af tørretiden. Samtidig skal du ikke tænke på at lufte ud, når du maler udendørs.

Som nævnt skal du dog sikre dig, at træet ikke er malet med vandbaseret maling, før du bruger oliebaseret maling på træet. Dette kan du læse i følgende afsnit.

Test først den gamle type maling på træværket

Skal du male på gammel maling er det som nævnt vigtigt at vide om der er malet med oliebaseret eller vandbaseret maling, fordi oliebaseret maling ikke kan hæfte på vandbaseret maling. Det eneste du skal bruge er almindelig husholdningssprit, også kaldet denatureret alkohol.

 1. Dyp en klud i husholdningssprit indtil et stykke af kluden er mættet med sprit. Her kan det være en idé at bruge en klud, der har en helt anden farve end malingen, for at resultatet bliver tydeligere.
 2. Hold kluden mod overfladen med den gamle maling i cirka 30 sekunder.
 3. Tag kluden væk fra overfladen.
 4. Hvis der er maling på kluden og malingen på overfladen bliver opløst, er der malet med vandbaseret maling. Hvis kluden er fri for maling og malingen på overfladen ikke påvirkes, er der brugt oliebaseret maling.

Hvordan maler du vinduer?

Mal dine vinduer når det er lunt og tørt. Træet skal være tørt når du maler, ellers er der en risiko for at malingen spærre fugten inde i træet og dit resultat forringes.

Om du kan grundmale med den maling, du også bruger til de afsluttende lag, eller om der skal bruges en speciel grunder, afhænger af den type maling, du har valgt. Normalt skal der ud over grundbehandling slutmales 2 gange.

Det er en god idé at sætte malertape på ruderne for en pæn og lige afslutning. Sæt malertape på glasset og luk kanten af tapen godt med maling. Træk tapen af med det samme, når du har malet sidste gang, mens malingen er våd, så får du den pæneste afslutning. Bemærk at malertape ”brænder” fast på glasset, hvis det får lov til at sidde for mange dage, og det er svært at få af når skaden først er sket.

Kondensdannelse opstår til tider på den indvendige side af vinduerne om vinteren. Fyld derfor alle sprækker & revner med maling, og tilse at der også er lukket med maling mellem vinduesramme og rude.

Brug runde eller ovale pensler til rammer og karme og de små spidsede sprossepensler til detaljer, hjørner og sprosser. Når du maler, skal du huske, at det gælder om at tætne alle de steder, hvor vand kan trænge ind.

Top


Udvendigt vinduesvedligehold (Foreningen)

Hovedparten af alle vinduer i foreningen er udført i kernetræ og malet med linoliemaling.

Foreningen sørger for udvendig vedligeholdelse, det vil sige den udvendige side af vinduerne, herunder udvendige flader, vinduesrammernes kanter, samt vinduesfals. Mod gade og gård er vinduerne henholdsvis grønne og røde.

Mangler der kit på dine vinduer, eller er det gået løs, så skal du kontakte ejendomskontoret som tilkalder glarmesteren, ejendommen afholder udgiften. Det kræver fagligt snilde og godt håndværk af få et ordentligt resultat, hvilket er vigtigt for vinduernes levetid.

Ligesom andelshaverne er forpligtiget til udførsel af indvendigt vedligehold, er foreningen forpligtiget til udførsel af det udvendige vedligehold. Husk derfor at også at holde øje med dine vinduers udvendige tilstand, og kontakt ejendomskontoret hvis du mener at der skal ses nærmere på deres tilstand og vedligehold.

Top