Generelt om depotrum

Til hver bolig hører kun ét depotrum, som kan være placeret enten på loftet eller i kælderen.
Hvis man sammenlægger to lejligheder, skal man afgive et af de to tilhørende depotrum. Andelshavere kan dog leje ét ekstra depotrum (loft eller kælder), såfremt der er et ledigt.

Alle depotrum er nummereret svarende til lejlighedsnummeret på boligen.
Lejlighedsnummeret findes på officielle papirer (fx på indkaldelser til generalforsamling), men kan også oplyses af administrator.

Retningslinjer for udlejning

Leje af ekstra depotrum

Foreningen råder over flere depotrum, end der er lejligheder.
Derfor udlejes ledige depotrum til dem, som ønsker dette. Udlejningen sker efter anciennitet, hvis der er flere interesserede, end der er ledige rum.

Du skal kontakte vores administrator for at leje et ekstra depotrum.

Nye andelshavere

Nye andelshavere, som har bopælsadresse i stuen eller 1. sal, har som udgangspunkt krav på et depotrum i kælderen.
I visse tilfælde er der mulighed for at vælge et depotrum på loftet i stedet.

Fordeling mellem andelshavere

De ekstra depotrum udlejes i følgende rækkefølge:

  1. Andelshavere, som får opsagt deres ekstra lejede depotrum, fordi en ny andelshaver i stuen/1. sal har krav på dette rum, tilbydes det nu ledige depotrum, som oprindelig hørte til den nye andelshavers bolig.
  2. Andelshavere i samme(*) opgang efter anciennitet (jf. foreningens vedtægter).

(*): Med samme opgang omfattes også opgange, der ikke har direkte adgang til depotrum i kælderen via egen bagtrappe. Disse opgange har specifikke depotrum tildelt i andre opganges kældre. Depotrum på loftet omfatter de to eller tre sammenhængende opgange henover loftet, hvortil andelshaverens egen nøgle giver adgang.

Kontrakt om udlejning af ekstra depotrum

Kælderrum nr. 765-xxxx-x

Opkrævning nr. xx-x

§1 Parterne og det lejede

Mellem A/B Ingolf og xx xx boende på adressen xxxx er der indgået aftale om leje af kælder nr. xx i ejendommen A/B Ingolf.

§2 Lejemålets begyndelse og ophør

Lejemålet begynder den dd. mm. aaaa og fortsættes, indtil det skriftligt opsiges af en af parterne.

Lejemålet kan opsiges af bestyrelsen/administrator med 1 måneds skriftligt varsel til den første i en måned.Lejemålet ophører senest på det tidspunkt, hvor du fraflytter din lejlighed i ejendommen.

Opsigelse kan ske i det tilfælde, at en ny andelshaver med bopælsadresse i stuen eller 1. sal ønsker det lofts- eller kælderrum der er tildelt andelen, hvor sælger har haft det modsatte.

Opsigelse kan ske hvis man flytter internt og har lejet et ekstra depotrum. Man bibeholder ikke sit lejede depotrum, og har ikke krav på at få et erstatnings ekstra rum i den nye opgang. Det skyldes, at man som udgangspunkt kun har nøgle til sin egen opgang.

Opsigelse kan ske hvis ovenfor nævnte reglerne under §4 Særlige vilkår ikke overholdes.

Lejemålet kan opsiges af andelshaver med 1 måneds varsel.

§3 Lejen og dens betaling

Pris for leje af et ekstra lofts- eller kælderrum er 150 kr. om måneden, som betales månedsvis forud hver den 1. i måneden via boligafgiften.

§4 Særlige vilkår

Det er et krav, at det ekstra lofts- eller kælderrum anvendes.

Det ekstra rum må ikke udlejes eller udlånes til anden part.

Der må på intet tidspunkt opbevares benzin eller andre kemikalier, som kan være til skade/gene for ejendommen eller dens beboere.

Forsikring af de i kælderrummet værende effekter er udlejeren uvedkommende.

Ved lejemålets ophør er lejeren pligtig at aflevere kælderrummet i god og rengjort stand, bortset fra forringelse ved ælde og almindelig slid.

Elektronisk kommunikation:

Det er mellem parterne aftalt, at korrespondance vedrørende lejemålet kan foregå elektronisk.

§5 Underskrift

Dato                                                                                        Dato

________________________              ______________________

Lejer                                                                                        Udlejer