Hvis du gerne vil korttidsudleje

Du har mulighed for at korttidsudleje i forbindelse med fx ferie. Oftest gøres dette gennem fx Airbnb.

Du skal følge visse regler, når du lejer ud.

Overtrædelse af reglerne for udlejning anses for at være til alvorlig skade eller ulempe for andre medlemmer eller foreningens virksomhed. Det kan efter påkrav eller i gentagelsestilfælde medføre eksklusion i henhold til eksklusionsbestemmelsen i vedtægtens § 23. Bestyrelsen kan tillige ved overtrædelse udstede forbud mod udlejning. Forbuddet gælder i 2 år ad gangen og overtrædelse af forbuddet kan medføre eksklusion efter vedtægtens bestemmelser herom.

Læs mere om længerevarende fremleje her – og samtlige regler i vedtægten §12 her.

Udlejning i kortere perioder (op til 4 uger)

En andelshaver, der har boet i andelsboligen i mindst et halvt år, er berettiget til at korttidsudleje sin andelsbolig helt eller delvis til ferie og fritidsmæssige formål.

Udlejningen må ikke få erhvervslignende karakter eller omfang, og følgende skal overholdes:

  1. Lejligheden må højst udlejes 5 gange på et kalenderår og maksimalt 4 uger i alt i løbet af et kalenderår.
  2. Andelshaveren skal opretholde sin folkeregisteradresse i lejligheden, og andelshaveren har ansvaret for, at foreningens vedtægt, husorden og øvrige regler overholdes af korttidslejer, ligesom andelshaveren hæfter for eventuelle skader på ejendommen eller lejligheden jf. stk. 4 i vedtægten § 12.
  3. Opgangens øvrige beboere skal før hver udlejning orienteres skriftligt om udlejningen. Orienteringen skal indeholde information om: Antallet af lejere, lejeperiodens længde og kontaktoplysninger til udlejende andelshaver. Orientering til beboerne skal lægges i deres postkasse eller slås op i opgangen. Desuden skal bestyrelsen forudgående skriftligt være orienteret om, at lejligheden forventes udlejet. Bestyrelsen kan fastsætte nærmere regler for, hvordan underretningen skal ske.

OBS: Det er vigtigt, du læser alle reglerne i selve vedtægten, hvis du lejer ud.

Husk lige