Vurderingspolitik

Nærværende vurderingspolitik er gældende for vurderinger af boligerne i AB Ingolf. Foreningens vurderingsmand vurderer boligens stand med eventuelle forbedringer og løsøre. Vurderingen af boligen sker i henhold til lov om andelsboliger § 5, samt efter ABF’s retningslinier for Værdi af individuelle forbedringer m.v., kapitel E, 1.3. i ABF-håndbogen.

Sælger bærer det fulde ansvar for manglede oplysninger – samt skjulte fejl og mangler, som måtte konstateres efter sælgers fraflytning. Hvor der er foretaget bygningsmæssige ændringer, som kræver byggetilladelser og ibrugtagningstilladelser, er det sælgers ansvar, at disse foreligger. Er dette ikke tilfældet, anses det for en væsentlig mangel og skal bringes i orden, inden salget kan gennemføres.

Sælger har ret til selv at udbedre fejl og mangler og/eller få lovliggjort ulovlige forhold. Sker dette ikke, modregnes omkostninger i salgsprisen, og køber overtager ansvaret for afhjælpning/lovliggørelse. Hvad enten mangelafhjælpningen foretages af sælger eller køber, skal det færdige arbejde godkendes af andelsboligforeningens bestyrelse eller ejendomsinspektør.

Vægge, lofter og gulve

Da ejendommen er gammel, forventes ikke 100% plane vægge, ligesom mindre huller efter søm mm. accepteres (ca. 0-10 huller pr. væg). Ved større huller/skader eller dårligt reparerede huller/skader, vil der blive tilskrevet et mangelfradrag efter vurderingsmandens skøn.

Maling af vægge og lofter regnes ikke som værende forbedring, men indgår som almindelig og påkrævet vedligehold.

Ved mørkt malede vægge, der kræver mere end en overstrygning for at blive reetableret som lys, vil der blive tilskrevet et fradrag efter en fast m2-pris og vurderingsmandens skøn.
Tapetsering med glasvæv/glasfilt tilskrives som forbedring efter en fast m2-pris og vurderingsmandens skøn.

Gulve skal fremstå lakerede/overfladebehandlede uden dybe skrammer og slidmærker. Der gives ikke forbedring for afslibning/afhøvling af gulve. Hvis et gulv er dårligt vedligeholdt, eller er blevet slebet/afhøvlet flere gange, vil dette give et fradrag. Væg-til-væg-tæpper skal fjernes, og underliggende gulv skal afleveres i ovenstående tilstand.

Døre og vinduer

Døre, vinduer, karme, fodpaneler og andet træværk skal fremstå færdigbehandlet. Det vil sige malet, olie-/voksbehandlet, lakeret eller på anden måde med modstandsdygtig overflade. Der tilskrives et mangelfradrag for afsyring af en dør, hvis den ikke efterfølgende er blevet overfladebehandlet.

Alle døre skal kunne lukkes og holdes lukket uden større modstand. Nødvendig tilretning af en dør tilskrives som mangelfradrag. Da mange lejligheder har manglet/mangler døre i længere tid, gives der ikke mangelfradrag for dette, men der tilskrives forbedring for nyetablerede døre. For at en dør er rigtigt fjernet, skal dørblad, hængsler og slutblik fjernes, og der skal være ilagt en liste i karmfalsen, der er malet som karmen.

For at et dørtrin er rigtigt fjernet, skal dørtrinet fjernes, og der skal ilægges et gulvbræt i flugt med gulvene på hver side. Gulvbrættet skal være behandlet som de øvrige gulve, og karmene skal være pænt afsluttet mod gulv.

For at en dør er rigtigt blændet, skal dørblad, karme og indfatninger fjernes. Ny væg (fx af gips eller sten) skal være spartlet, tapetseret og malet som øvrig væg.

El og VVS

Skjulte installationer bliver ikke vurderet.

Installationer, hvortil der kræves autorisation og forefindes dokumentation for arbejdets lovlige udførelse, kontrolleres ikke.

Eget arbejde

Det vurderes, hvor lang tid en professionel håndværker ville have brugt på det enkelte stykke arbejde. Det fundne antal timer ganges med ABF-håndbogens anførte timepris i henhold til  udførelsesåret.

Værdien af eget arbejde afskrives på lige fod med ovenstående.