Hvis du gerne vil fremleje

Der findes flere muligheder for at leje ud:

 • Primært er der fremlejen, hvor du overdrager brugsretten til hele din lejlighed til en fremlejer, mens du har lovligt ophold andetsteds.
 • Du kan også leje et værelse ud, fx til en studerende.
 • Endelig kan du korttidsudleje et værelse, men typisk hele din lejlighed i fx ferie. Oftest gøres dette gennem fx Airbnb.
  Læs mere om korttidsudlejning her

Uanset hvad du vælger, skal du følge visse regler.

Overtrædelse af reglerne for udlejning anses for at være til alvorlig skade eller ulempe for andre medlemmer eller foreningens virksomhed. Det kan efter påkrav eller i gentagelsestilfælde medføre eksklusion i henhold til eksklusionsbestemmelsen i vedtægtens § 23. Bestyrelsen kan tillige ved overtrædelse udstede forbud mod udlejning. Forbuddet gælder i 2 år ad gangen og overtrædelse af forbuddet kan medføre eksklusion efter vedtægtens bestemmelser herom.

Læs mere om fremleje i vedtægten §12 her.

Fremleje i længere perioder (op til 2 år)

AB Ingolfs vedtægt § 12 har bestemmelser om fremleje.
Hvis du ønsker at fremleje din lejlighed, eller enkelte værelser, skal der være en gyldig fremlejegrund. Fremleje kan normalt kun godkendes, hvis der er tale om fremleje i maksimalt to år.

Foreningen følger reglerne om fremleje i lejelovens § 70, som fx kan findes på www.retsinfo.dk.

Eksempler på gyldige fremlejegrunde er:

 • Midlertidigt fravær, der skyldes sygdom
 • Forretningsrejse
 • Studieophold
 • Midlertidig udstationering

Bestyrelsen skal formelt godkende fremleje. I praksis er det administrator, der behandler en ansøgning om fremleje.
Det vil sige, at når du ønsker at fremleje en del af eller hele lejligheden, sender du en ansøgning til administrator.

Ansøgningen skal være skriftlig (brev eller mail), og skal som minimum bestå af:

 • Oplysning om, hvorfor du/I midlertidigt ikke kan bo i lejligheden.
 • Dokumentation for årsagen til det midlertidige fravær, fx kopi af en aftale om godkendt studieophold eller arbejdskontrakt.
 • Hvis der er tale om fremleje af hele lejligheden, skal kontrakten være tidsbegrænset for at kunne blive godkendt.
 • Et udkast til en lejekontrakt mellem andelshaveren og fremlejer.

Som udkast til kontrakt kan fx bruges standardiseret lejekontrakt ”Typeformular A, 8. udgave”, som er autoriseret af By- og Boligministeriet.
Du kan finde den på internettet eller biblioteket.

Administrator behandler ansøgningen og meddeler andelshaveren (og bestyrelsen) resultatet af behandlingen.
Der kan godt gå 2-3 uger med behandling af en ansøgning om fremleje. Derfor opfordres du til at sende ansøgningen i så god tid som muligt.

Generalforsamlingen den 30. marts 2009 har desuden præciseret, at det ikke er tilladt at fremleje en lejlighed, der er sat til salg.

Du er altid velkommen til at kontakte administrator for yderligere vejledning.