Procedure for køb og salg af andel

Administrator skal via mail eller brev have besked, hvis man ønsker at opsige sin lejlighed med henblik på fraflytning. Administrator bekræfter over for sælger, at ønsket er noteret.

Når man som andelshaver ønsker at fraflytte sin bolig, skal det ske efter vedtægtens bestemmelser om overdragelse af andelen. Andelshavere kan kun udtræde af foreningen efter reglerne i vedtægten § 14-19. Det betyder, at man som eksisterende andelshaver hæfter for sin lejlighed, indtil en køber har overtaget andelen og forpligtigelserne. Eksisterende andelshaver skal derfor betale boligafgift med mere indtil lejligheden er solgt.

Lejligheden skal først tilbydes de øvrige medlemmer i foreningen. Administrator orienterer de andre andelshavere om, og efter aftale med sælger, at lejligheden udbydes til salg. Dette vil ske via opslag på AB Ingolfs egen hjemmeside. Interesserede andelshavere har 14 dage til at acceptere tilbuddet. Såfremt der internt i foreningen ikke er en interesseret køber, så må sælger selv finde en køber.

Før salgsdokumenter kan udføres, skal sælger fremlægge en vurdering af lejligheden, der blandt andet inkluderer en synsrapport på elinstallationen. Læs mere herunder.

Syn af elinstallationer

Der skal foretages syn af lejlighedens elinstallationer af en autoriseret elinstallatør. Elinstallatøren skal udføre en rapport, som sælger sender til administrator.
Sælger skal selv kontakte en elinstallatør udpeget af bestyrelsen og aftale syn, samt betale udgiften herfor.

Såfremt synsrapporten konkluderer, at der er fejl eller mangler ved elinstallationen, skal disse udbedres og lovliggøres inden lejligheden bliver overtaget af køber. Administrator skal have dokumentation for, at elinstallationen er lovliggjort.

Vedtægten siger:

Ved overdragelse af andel skal sælger foranledige eftersyn af andelens el- og vvs-installationer. Omkostningerne herfor skal betales af sælger. Eftersynet skal foretages af faste autoriserede installatører udpeget af bestyrelsen. De pågældende autoriserede installatører skal udarbejde en synsrapport, og sælger skal sørge for at få bragt eventuelle konstaterede ulovlige el- og vvs-installationer i orden inden overdragelsen af lejligheden. Der kan gives dispensation af bestyrelsen såfremt arbejderne af køber udbedres i tilfælde af fx. totalrenovering. Hvis dispensation gives, kan køber efter aftale med sælger overtage forpligtelsen og der tilbageholdes et rimeligt nedslag i overdragelsessummen som mangel/fradrag der udbetales når køber har en dokumenteret synsrapport på, at installationerne er lovliggjort efter foreningens retningslinjer. Udbedring skal ske indenfor 6 måneder efter overtagelse.

Læs mere om elsyn

Du kan læse mere på Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside om, hvordan elsyn foregår.

Du kan også downloade Sikkerhedsstyrelens skema for elsyn her.

Vurdering af lejlighed

Forbedringer og løsøre i lejligheden skal vurderes. Foreningens vurderingsmand udfører en vurderingsrapport, som har en gyldighed på seks måneder. Købsaftale skal indgås inden for vurderingsrapportens gyldighed, ellers skal der udarbejdes en ny rapport.

Udgiften til vurdering bliver i første omgang betalt af foreningen og vil efterfølgende blive modregnet hos sælger, når administrator afregner overdragelsessummen for lejligheden. Sælges lejligheden ikke inden for vurderingsrapportens gyldighed, opkræver administrator udgiften for vurderingsrapporten hos andelshaver (sælger).

Sælger skal selv aftale vurderingstidspunktet med foreningens vurderingsmand Christian Bjørnson fra aVurderik.dk Direkte på 30 13 20 08 (modtager ikke SMS) Mail: son@avurdering.dk

Tidligere vurderingsrapporter, fakturaer for forbedringer udført i lejligheden, eventuelle myndighedsgodkendelser for ombygninger i lejligheden, skal udleveres til vurderingsmanden forud for vurderingen.
Vurderingsmanden beder andelshaveren godkende vurderingsrapporten, og sender den herefter til administrator.

Læs mere på siden Vurdering af lejlighed.

Salgsdokumenter

Salgsdokumenter udarbejdes af foreningens administrator CEJ, når køber er fundet, og lejlighedens vurderingsrapport samt synsrapport på elinstallationen foreligger.

Administrator skal have købers fulde navn og adresse, samt eventuelle vilkår der aftales, herunder salgspris og overtagelsesdato.

Praktisk info

Foreningen sørger for aflæsning af varme- og vandmålere.
Sælger og køber skal selv sørge for aflæsning af el- og gasmåler samt indberette data og flytning til leverandørerne.